Oświadczenie o dostępności

ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej alergo-med.com.

Stale poszukujemy rozwiązań mających zapewnić większą dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące jego działania, skontaktuj się z nami.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-22.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak mechaniznów ułatwiających wydruk strony.
  • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych mogą nie otwierać się w tym samym oknie.
  • Zdjęcia i grafiki na stronie mogą nie mieć zdefiniowanych opisów alternatywnych (sukcesywnie uzupełniamy opisy tak, by zapewnić zrozumiałość treści dla osób niedowidzących oraz osób, które nie wyświetlają grafiki np. na urządzeniach mobilnych).
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których pomimo naszych starań:
    • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    • dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jachimowicz, p.jachimowicz@alergo-med.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 448 47 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.gov.pl/web/rpp/).


Dostępność architektoniczna

Poradnia ALERGO-MED w Warszawie zlokalizowana jest na parterze budynku przy ul. Lanciego 12. Wejście do poradni możliwe jest bez żadnych utrudnień, w wejściu do poradni nie ma progu, progów nie ma również wewnątrz poradni. Poradnia wyposażona jest w jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Kabina ciszy w gabinecie badania słuchu również jest odpowiednio przystosowana. W bezpośrednim sąsiedztwie (ul. Lanciego oraz ul. Migdałowa) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia ALERGO-MED w Otwocku zlokalizowana jest na parterze budynku przy ul. Narutowicza 80. Wejście do poradni ułatwia pochylnia, ponieważ prowadzi do niego kilka schodów. Wewnątrz przychodni, w drzwiach nie ma progów. Toaleta dla Pacjentów przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

W naszych poradniach nie mamy możliwości zapewnienia skorzystania z tłumacza języka migowego.


Będziemy dokładali starań, by w kolejnych aktualizacjach strony internetowej, poziom przystosowania strony do wymagań związanych z dostępnością był coraz wyższy. Aktualnie trwają prace nad przyciskami umożliwiającymi powiększanie i zmniejszanie wielkości czcionek oraz włączanie / wyłączanie kontrastu strony, a także uzupełnianie opisów alternatywnych grafik/obrazów.

Gdzie chcesz zadzwonić?

Informacja o plikach cookies na stronie alergo-med.com

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies niezbędne do jej technicznego działania. Za Twoją zgodą strona będzie używać dodatkowych plików cookies w tym: analitycznych/statystycznych (pomiar) oraz preferencyjnych/funkcjonalnych (w przypadku ich przechowywania po zakończeniu sesji). W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w ustawieniach plików cookies w stopce strony. Pamiętaj, by po wycofaniu zgody samodzielnie usunąć stare pliki cookies.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie dodatkowych plików cookies?

Niezbędne

Funkcjonalne

Analityczne

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.