Regulamin płatności

REGULAMIN SKLEPU – PŁATNOŚCI ZA TELEKONSULTACJE (ALERGO-MED.COM)

§ 1Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ALERGO-MED PORADNIA SPECJALISTYCZNA, dostępny pod adresem internetowym alergo-med.com, prowadzony jest przez Romanę Borkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna Romana Borkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951-185-40-15, REGON 017233076.

§ 2Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna Romana Borkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951-185-40-15, REGON 017233076.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, i która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym alergo-med.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Klientów w Sklepie.
 11. Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, lub procedura ambulatoryjna, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Klienta, w tym także działania profilaktyczne zakupione w Sklepie.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3Kontakt ze Sklepem

 1. Adresy Sprzedawcy: ul. Lanciego 12, lok. U7/8, 02-792 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@alergo-med.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 448 47 77.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1050 1025 1000 0022 6098 1838.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 13:00.

§ 4Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania dostępnych Usług oraz składania zamówień, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego;
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 5Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji.
 3. Aby złożyć Zamówienie na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie danych wymienionych w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług i/lub zakresu udzielanych świadczeń.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz ewentualne opłaty dodatkowe (jeśli występują), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem PayU, zgodnie z regulaminem płatności dostępnym pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/, przelewem bankowym lub za pośrednictwem karty płatniczej zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie internetowym.
 8. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie internetowym mogą być realizowane w placówkach ALERGO-MED Poradni Specjalistycznej lub zdalnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, co określone jest jednoznacznie w procesie składania Zamówienia (w kategorii i nazwie Usługi).

§ 6Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, określając:
   • kategorię Usługi (a więc miejsce jej realizacji: WARSZAWA lub OTWOCK),
   • rodzaj Usługi,
   • pracownika, a więc specjalistę, który będzie realizował Usługę;
  • wybrać termin realizacji Usługi, określając dzień i godzinę;
  • kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” (lub równoznaczny);
  • następnie wypełnić Formularz zamówienia, podając dane odbiorcy Zamówienia: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu;
  • zaakceptować niniejszy Regulamin oraz podjąć decyzję odnośnie akceptacji polityki prywatności poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola;
  • kliknąć przycisk „Zapłać” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronach PayU, a więc wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
  • Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.
  • Zamówienie uznaje się za złożone prawidłowo, kiedy Klient prawidłowo uzupełnił formularz i dokonał wpłaty pełnej kwoty.
  • Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w §5, punkcie 4, które są niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie niedokończone, niepełne lub takie, co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będzie weryfikowane przez obsługę Sklepu. Takie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową do 5 dni od daty złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca potwierdzi zamówienie drogą mailową lub telefoniczną do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Ten czas może zostać wydłużony, jeśli wypada on poza standardowymi godzinami pracy Sprzedawcy.
 4. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeśli w ciągu 2 godzin od wypełnienia i wysłania formularza nie zostanie zarejestrowana płatność w systemie PayU (w przypadku płatności przelewem lub kartą za pośrednictwem tego systemu).
 5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, Zamówienie zostanie anulowane w przypadku:
  • podania przez Klienta niepełnych, nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia;
  • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym adresem e-mail i\lub numerem telefonu;
  • uznania przez Sprzedawcę, że istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące zgodności z prawem działań Klienta lub podejrzenie nadużycia uprawnień, w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych, podszywania się pod inną osobę.

§ 7Rezygnacja z Zamówienia oraz odstąpienie od Umowy

 1. Klient może pisemnie odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od Umowy należy wysłać na adres email: recepcja@alergo-med.com lub listownie na adres: ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna, ul. Lanciego 12 lok. U7/8, 02-792 Warszawa. Formularz odstąpienia od Umowy znajduje się w Sklepie.
 2. Sprzedawca zapewnia zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem systemu PayU na rachunek bankowy, z którego dokonana była wpłata przez Klienta, bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
 3. W przypadku rozpoczęcia realizacji Usługi (świadczeń medycznych), nie jest możliwe odstąpienie od Umowy.

§ 8Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące problemów zaistniałych w trakcie korzystania ze Sklepu można kierować na adres: reklamacje@alergo-med.com lub telefonicznie pod numer 22 448 47 77 w dni powszednie w godzinach 8:00-13:00.
 2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są do 14 dni roboczych, a reklamacje dot. kwestii medycznych rozpatrywane są do 30 dni roboczych od daty wpłynięcia wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna, ul. Lanciego 12, lok. U7/8, 02-792 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@alergo-med.com.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

§ 9Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Gdzie chcesz zadzwonić?

Informacja o plikach cookies na stronie alergo-med.com

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies niezbędne do jej technicznego działania. Za Twoją zgodą strona będzie używać dodatkowych plików cookies w tym: analitycznych/statystycznych (pomiar) oraz preferencyjnych/funkcjonalnych (w przypadku ich przechowywania po zakończeniu sesji). W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w ustawieniach plików cookies w stopce strony. Pamiętaj, by po wycofaniu zgody samodzielnie usunąć stare pliki cookies.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie dodatkowych plików cookies?

Niezbędne

Funkcjonalne

Analityczne

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.